มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/amp/domains/ampconsultantsltd.com/public_html/home/images/news/แจ้งให้ทราบ
    • JW_SIG_PRG

 ประกาศบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

 เรื่องทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

 

ด้วยบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนทุนการศึกษามอบให้จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาทต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาดังนี้

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย
  2. กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือปริญญาตรี
  3. ต้องเป็นผู้ที่มีการเรียนที่ดี โดยมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
  4. มีฐานะยากจน

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนง (พร้อมเหตุผลการขอรับทุน) และขอแบบรับทุนเพื่อนำส่งขอรับทุนการศึกษาพร้อมผลการเรียนโดยแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ส่งมาที่

 

          บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

           37/1 อาคารร่วมประสงค์ ซ.เพชรบุรี 15 (ซ.สมประสงค์ 3)

           ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

           กรุงเทพมหานคร 10400

           โทร. 02-6537541-5

 

 

 

พฤษภาคม 2561

(2561-05-23) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

 

มีนาคม 2561

(2561-03-27) การฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 2

การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

 

มีนาคม 2561

(2561-03-13) การฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 1

การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

 

มกราคม 2561

(2561-01-09) การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

การศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทย

  {gallery}news/09-January-2018{/gallery}

สิงหาคม 2558

(2558-08-14) การสัมมนา ครั้งที่ 2

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) สำหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย

{gallery}news/14Aug58{/gallery}  รายละเอียด..

กรกฎาคม 2558

(2558-07-22) กำหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา

โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

{gallery}news/22July58{/gallery}

ธันวาคม 2557

(2557-12-25) การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2

โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ

{gallery}news/2015-12-25{/gallery}

ตุลาคม 2557

(2557-10-22) การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการนำร่อง

โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ

{gallery}news/2015-10-22{/gallery}

พฤษภาคม 2557

(2557-05-27) การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ

{gallery}news/2015-05-27{/gallery}

มกราคม 2557

(2557-01-28) การสัมมนา ครั้งที่ 1

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) สำหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย

{gallery}news/28Jan57{/gallery} 

Additional information