ประกาศบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

 เรื่องทุนการศึกษา

 

ด้วยบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนทุนการศึกษามอบให้จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาทต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาดังนี้

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย
  2. กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือปริญญาตรี
  3. ต้องเป็นผู้ที่มีการเรียนที่ดี โดยมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
  4. มีฐานะยากจน

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนง (พร้อมเหตุผลการขอรับทุน) และขอแบบรับทุนเพื่อนำส่งขอรับทุนการศึกษาพร้อมผลการเรียนโดยแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ส่งมาที่

 

          บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

           37/1 อาคารร่วมประสงค์ ซ.เพชรบุรี 15 (ซ.สมประสงค์ 3)

           ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

           กรุงเทพมหานคร 10400

           โทร. 02-6537541-5

 

สิงหาคม 2558

(2558-08-14) การสัมมนา ครั้งที่ 2

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) สำหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย

  รายละเอียด..

 

กรกฎาคม 2558

(2558-07-22) กำหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา

โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)


ธันวาคม 2557

(2557-12-25) การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2

โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ

ตุลาคม 2557

(2557-10-22) การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการนำร่อง

โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ

พฤษภาคม 2557

(2557-05-27) การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ

มกราคม 2557

(2557-01-28) การสัมมนา ครั้งที่ 1

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) สำหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย

 

Additional information