บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยหลายหน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมการบินพลเรือน (บพ.) (ปัจจุบันเป็นกรมท่าอากาศยาน (ทย.)) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กองโบราณคดี กรมศิลปากร (ศก.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) สำนักผังเมือง (สผม.) กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รวมถึงในต่างประเทศ อาทิเช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มาเลเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง)  และสหราชอาณาจักร โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและผลิตผลงานส่งตรงตามกำหนดเวลา และเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ออกแบบและให้บริการดูแลงานด้านการโยธา โครงสร้าง การขนส่ง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบบริการข้อมูลการบิน การจัดองค์กรและการฝึกอบรม          

 

 

บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งมาประมาณ 20 ปีแล้ว โดยให้บริการให้คำปรึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งยังได้เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงในวงเงินที่ประหยัด คุ้มค่า ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการของบริษัทฯ สามารถผลิตผลงานได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ งานด้านการขนส่ง การจราจร ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบบริการข้อมูลการบิน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เป็นงานหลักและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของบริษัทฯ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ชี้แนวทางรูปแบบและวิธีการวางแผนให้เหมาะสมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ สิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นทั้งการสำรวจและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน รวมทั้งการจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน คำมั่นสัญญาต่อผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ ยึดมั่นในการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อคงไว้ซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จของโครงการต่างๆ ในสภาวะการของโลกที่ผันแปรไป นอกจากนี้แล้ว บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ยังเป็นที่ยอมรับภายใต้การดำเนินการที่มุ่งเน้นในการลงทุนทางด้านบุคลากร

Additional information