บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการในงานระบบขนส่งสาธารณะ การวางแผนการจราจรและขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางรถไฟ และทางอากาศ รวมทั้งงานระบบการจัดการขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง การปฏิรูประบบการขนส่ง โครงสร้างต้นทุนการขนส่ง การร่วมลงทุนการดำเนินการระบบขนส่งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา และประยุกต์ฐานข้อมูลข้อสนเทศ ภูมิสารสนเทศ และแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร การวางแผนและบริหารด้านการขนส่งหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ระบบการปรับปรุงสะพาน ระบบการขนส่งทางรถไฟ การพัฒนาเมือง เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ ด้านสถิติ ด้านบัญชีต้นทุน ด้านการเงินและการลงทุนในโครงการต่างๆ

โดยเฉพาะโครงการด้านระบบขนส่งสาธารณะ ครอบคลุมถึงงานด้านการระดมทุน เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพัฒนาองค์กร งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านติดต่อสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารการจัดการการขนส่งสินค้า และการจัดการบริหารสถานีขนส่งสินค้า นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร


Additional information